Osoba (spółka) będąca polskim rezydentem podatkowym powinna zadeklarować w zeznaniu rocznym, obok swoich innych dochodów, także odsetki (lub inne dochody) uzyskane na zagranicznym rachunku bankowym. W przypadku istnienia stosownej umowy pomiędzy Polską a państwem, w którym znajduje się rachunek bankowy, może wystąpić sytuacja, że część podatku zostaje zapłacona w za granicą, a część w Polsce. Brak zadeklarowania odsetek w Polsce może stanowić przestępstwo skarbowe karane wysoką grzywną.