Już obecnie polskie organy podatkowe otrzymują informacje od urzędów skarbowych zlokalizowanych w innych państwach Unii Europejskiej o niektórych dochodach polskich rezydentów podatkowych uzyskiwanych na terytorium tych państw. Do najważniejszych z nich należą: odsetki, wynagrodzenie z umowy o pracę i wynagrodzenie otrzymywane przez członków zarządu. Podstawą do przekazywania informacji są dyrektywy UE: ‘odsetkowa’ (Savings Directive) i dotycząca współpracy administracyjnej.

Informacje te są przekazywane automatycznie, tj. stosowna informacja zostaje przekazana do polskiego urzędu bez konieczności wystosowania pisemnego wniosku przez ten urząd. Niezależnie od tego polskie urzędy skarbowe mogą także wnioskować o pewne dodatkowe informacje zgodnie z postanowieniami dyrektyw UE a także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (te ostatnie dotyczą także wielu krajów spoza UE).

W najbliższych latach dojdzie jednak do znacznego rozszerzenia zakresu automatycznej wymiany informacji odnośnie dochodów uzyskiwanych przez rezydentów podatkowych państw UE, w tym także Polski. Prowadzone są bowiem prace mające na celu dopisanie kolejnych pozycji do listy dochodów, o których informacje są przekazywane, jak również zawarcie stosownych umów z państwami spoza UE, wliczając tzw. raje podatkowe. Poza tym wypełniane są ‘luki’ w przepisach pozwalające na obejście obecnych obowiązków.

W konsekwencji, prawdopodobna jest sytuacja, że w przeciągu kilku lat polskie urzędy skarbowe będą miały pełną informację odnośnie do dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych poza za granicą.