Do końca 2009 r. należało zgłaszać do Narodowego Banku Polskiego praktycznie każdy rachunek otwarty przez Polaka lub polską spółkę za granicą a także kwartalne obroty na takim rachunku.

Jedynym wyjątkiem od obowiązku zgłaszania był rachunek założony w czasie pobytu osoby fizycznej za granicą, o ile został zamknięty w ciągu 2 miesięcy po powrocie d kraju, a stan rachunku na koniec kwartału nie przekraczał 10.000 euro.

Od początku 2010 r. przepisy są nieco bardziej liberalne:

  • osoby fizyczne zgłaszają obroty na rachunkach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli łączna wartość aktywów i pasywów ‘zagranicznych’ (rachunki, pożyczki, papiery wartościowe, pochodne i inne elementy podlegające raportowane) na koniec roku kalendarzowego przekracza 7 mln. zł,
  • inne osoby i podmioty – od limitu 10 mln. zł.

Sankcje za naruszenie ww. obowiązków wynikają z kodeksu karnego skarbowego – karą może być wysoka grzywna za przestępstwo skarbowe.